Mission Model Canvas ger rätt fokus i din workshop

demo-clip-heptagon
Karl Kardemark

0

När vi jobbar med nulägesanalys och önskat läge använder vi Mission Model Canvas (MMC) 

Fördelarna vi ser med att använda MMC är att det ger ett bra stöd för att driva arbetet framåt i rätt riktning samtidigt som alla deltagare kan få sin röst hörd. Metoden som används gör det möjligt att fokusera på delar av projektet men även fånga upp idéer och tankar som plötsligt dyker upp, så man kan gå tillbaka till dem vid senare tillfälle.

MMC är en vidareutveckling av den mer kända Business Model Canvas (BMC) från Strategyzer. Mission Model Canvas används som stöd i våra workshops för att kartlägga vad organisationen vill få ut av den digitala arbetsplatsen, vilka övergripande mål som skall uppfyllas, men även vilka användarna är samt vad som påverkar dem i sin vardag.  Faktorer som dessa definieras tillsammans i workshopen via canvasens nio fält.

Mission Achivements

Kunskapsöverföring, starkare företagskultur, större strukturkapital och ökat samarbete är vanliga övergripande mål för den digitala arbetsplatsen. I fältet Mission Achivements definieras de genom att varje individ i gruppen först får ge sina förslag som där efter diskuteras, konkretiseras och prioriteras av gruppen.

Beneficiaries

Vilka är användarna av den digitala arbetsplatsen? Vilka grupperingar finns? Är det enbart medarbetare från vår organisation eller har vi externa kunder och leverantörer som ska kunna utföra uppgifter? Vilka informella ledare finns? Vilka är organisationens hjältar?

Här kartlägger, grupperar, sorterar och prioriterar vi de olika användartyperna som vi ser kommer vara intresserade av den digitala arbetsplatsen.

Value Proposition

Vad ska den digitala arbetsplatsen erbjuda medarbetarna? Vad kan jag som medarbetare få hjälp med?

När vi har koll på våra användartyper definierar vi vad dessa kommer att behöva hjälp med i den digitala arbetsplatsen. Arbetet utgår alltid från användarnas behov och de förslag på funktioner som tas fram, ska i början ses endast som antaganden eller teser. Först när ett antagande blivit bekräftat från användarna betraktas det som en funktion som ska realiseras.

Deployment

Att lyckas med den digitala arbetsplatsen, innebär väldigt mycket mer än att ta fram bra funktioner, verktyg och system. En av de största framgångsfaktorerna är hur vi lanserar nya verktyg, arbetssätt och metoder. Förändringsledning är helt central och spelar en avgörande roll för hur väl vi lyckas. I fältet Deployment definieras vad som måste göras för att skapa förutsättningar för bra förändringsledning och vad som avgör om vi har lyckats med vårt införande.

Buy-in & Support

För att förändringsledning skall vara möjlig, måste vi lyckas med att engagera medarbetarna. Vilka personer eller grupperingar är särskilt viktiga att lyckas engagera och hur når vi dem? Vad får dem att bli så engagerade att de kan marknadsföra och stötta projektet? I fältet Buy-in & Support definierar vi vad vi behöver för att skapa dessa förutsättningar för vårt projekt.

Key Activities

Vi har nu definierat en mängd behov, funktioner övergripande mål. Det är nu dags att se vad vi måste gör a för att genomföra detta. I fältet Key Activities summerar vi alla aktiviteter till några färre men större, övergripande aktiviteter.

Key Resources

För att genomföra våra Key Activities, behöver projektet resurser i form av personer, licenser, tid, utbildning o.s.v. De mest övergripande resurserna definieras här.

Key Partners

Resurser ägs alltid av en person, roll eller organisation. Här listar vi de aktörer som vi har något beroende till.

Mission Budget/Cost

Genom att estimera kostnaderna för de resurser och aktiviteter vi definierat kan vi här summera en estimerad totalkostnad för projektet. Möjlighet finns här att dela upp kostnaderna utifrån kostnadsslag om det är engångskostnader eller löpande kostnader. Utifrån detta kan en startkostnad tas fram samt en skattning på hur mycket pengar som behövs löpande.

 

Leave a Reply